Quy định về cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm

28/03/2018 764 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các Quy định về cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3620/TCT-QLN ngày 04/09/2015). Cụ thể như sau:

Theo đề nghị của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu, kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam tại công văn số 2909/UBND-KTTH ngày 3/7/2015 và công văn số 5941/VPCP-KTTH ngày 29/7/2015 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính, để tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, đồng thời để thực hiện thu NSNN, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3289/TCT-QLN ngày 14/8/2015 về việc sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu, trong đó cơ quan thuế sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

– Lập cam kết thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế phát sinh cho từng lần bán hàng;

– Xác định số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/7/2015 sẽ nộp cho mỗi lần xuất hóa đơn và thời hạn cuối cùng nộp hết số tiền thuế nợ này mà được sự chấp thuận của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;

– Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ giám sát, tránh việc lạm dụng thực hiện xuất hóa đơn của Công ty.

Trường hợp Công ty vi phạm cam kết, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm.

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện Tổng cục Thuế yêu cầu theo công văn 3289/TCT-QLN nêu trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện thông báo hóa đơn có giá trị sử dụng cho Công ty.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm minh các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế thông báo dừng thực hiện Công văn số 3289/TCT-QLN ngày 14/8/2015 về việc sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quyết định số 7138/QĐ-CT ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đối với Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

Tổng cục Thuế kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan thuế liên quan thu thập và xác minh đầy đủ thông tin để chuẩn bị thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế ở mức cao hơn, khi đã tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế số 7138/QĐ-CT ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mà Công ty chưa nộp đầy đủ tiền thuế nợ vào NSNN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO