Quy định về áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho doanh nghiệp

14/03/2018 809 lượt xem    

Số: 1847/TCT-CS
V/v: áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Công ty TNHH Thanh Long Hà Nội.
(Sân kho A, xóm Tràng Trũng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội)

Trả lời công văn số 18TL/CV-TL ngày 20/4/2015 của Công ty TNHH Thanh Long Hà Nội về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm; nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ; hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp theo trình bày của Công ty TNHH Thanh Long Hà Nội, Công ty thành lập ngày 21/2/2014, đang trong quá trình đầu tư chưa phát sinh doanh thu, Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định (xe ôtô vận tải và xe nâng với tổng giá trị 1.732.500.000 đồng) thì Công ty thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty nộp mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế huyện Hoài Đức) để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Thanh Long được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO