Quy định về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

26/03/2018 906 lượt xem    

Ngày 21/5/2015, Cục Thuế tỉnh Long An có gửi công văn số 730/CT-KTT2 đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đối với trường hợp của Công ty TNHH Cà phê Outspan Việt Nam. Bài viết hướng dẫn Quy định về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước (theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3222/TCT-HTQT ngày 11/08/2015). Cụ thể như sau:

Mục lục bài viết

1.Về việc áp dụng nội luật:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần A, Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính (tương tự Điểm 1, Điều 1, Chương I, Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính) về đối tượng áp dụng của Thông tư này. Ba nhà thầu nước ngoài (Ấn Độ, Đan Mạch và Đức) thực hiện việc cung cấp máy móc thiết bị kèm theo:

– Dịch vụ Thiết kế;

– Dịch vụ Giám sát

– Dịch vụ Lắp đặt;

– Dịch vụ Chạy thử

theo 03 Hợp đồng ký với Công ty Outspan thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn tại Điểm 3.2.a), Mục I, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC; Điểm 2.a) Điều 13, Mục 3, Chương II, Thông tư số 60/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh thương mại (phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam) là 1% trên doanh thu tính thuế; đối với dịch vụ thiết kế, giám sát, lắp đặt, chạy thử là 5% trên doanh thu tính thuế; đối với thu nhập bản quyền là 10% trên doanh thu tính thuế.

2.Về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần :

2.1 Đối với Hợp đồng số CO-163051-10-11-REV-05 ngày 13/5/2011 giữa Công ty Outspan và Công ty TNHH Thermax (Ấn Độ)

(Hợp đồng 1)

– Đối với thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị:

Căn cứ quy định tại Khoản 2.h., Điều 5 (Cơ sở thường trú) của Hiệp định giữa Việt Nam và Ấn Độ: 

Việc thực hiện Hợp đồng 1 giữa Công ty Outspan và Công ty TNHH Thermax Ấn Độ), bao gồm:

– Cung cấp nồi hơi;

– Giám sát, lắp đặt, chạy thử;

– Thợ xây

cho Công ty Outspan với thời hạn hợp đồng là 8 tháng (trên 6 tháng); bảo hành trong vòng 18 tháng.

Trong thời gian cung cấp nồi hơi, Công ty TNHH Thermax có cử một nhóm gồm 4 kỹ sư sang Việt Nam để:

– Thực hiện việc giám sát;

– Chạy thử

đã tạo thành cơ sở thường trú của Công ty TNHH Thermax tại Việt Nam.

Theo đó, Công ty TNHH Thermax có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú mà Công ty TNHH Thermax có tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp) của Hiệp định giữa Việt Nam và Ấn Độ.

– Đối với thu nhập từ hoạt động thiết kế:

Theo quy định tại Khoản 1.a của Hợp đồng 1, Công ty TNHH Thermax có tiến hành hoạt động thiết kế. Tổng giá trị thanh toán mà Công ty TNHH Thermax nhận được từ Công ty Outspan theo Hợp đồng 1 có một phần thu nhập từ việc thiết kế; đây là khoản thu nhập có tính chất bản quyền theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 của Hiệp định giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định giữa Việt Nam và Ấn Độ:

Thu nhập bản quyền từ hoạt động thiết kế này có thể bị đánh thuế tại Việt Nam; mức thuế suất không vượt quá 10% trên tổng số tiền bản quyền được trả.

2.2. Đối với Hợp đồng số 332-0431-6B ngày 06/7/2011 giữa Công ty Outspan và GEA Process Engineering A/S – GEA Niro (Đan Mạch)

(Hợp đồng 2)

– Đối với thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 5 (Cơ sở thường trú) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch:

Việc thực hiện Hợp đồng 2 giữa GEA Process Engineering A/S – GEA Niro (Đan Mạch), bao gồm:

– Cung cấp dây chuyền cà phê uống liền One Niro (bao gồm thiết kế; xây dựng sản xuất và vận chuyển);

– Giám sát lắp đặt;

– Vận hành nhà máy

cho Công ty Outspan với thời hạn hợp đồng là 9,5 tháng (trên 6 tháng).

Trong thời gian cung cấp dây chuyền cà phê uống liền One Niro, GEA Process Engineering A/S – GEA Niro có cử một nhóm gồm 5 kỹ sư sang Việt Nam để:

– Thực hiện việc giám sát khởi động;

– Chạy thử

đã tạo thành cơ sở thường trú của GEA Process Engineering A/S – GEA Niro tại Việt Nam.

Theo đó, GEA Process Engineering A/S – GEA Niro có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú mà GEA Process Engineering A/S – GEA Niro có tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch.

– Đối với thu nhập từ hoạt động thiết kế:

Theo quy định tại Hợp đồng 2, GEA Process Engineering A/S – GEA Niro có tiến hành hoạt động thiết kế. Tổng giá trị thanh toán mà GEA Process Engineering A/S – GEA Niro nhận được từ Công ty Outspan theo Hợp đồng 2 có một phần thu nhập từ việc thiết kế; đây là khoản thu nhập có tính chất bản quyền theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch, thu nhập bản quyền từ hoạt động thiết kế này có thể bị đánh thuế tại Việt Nam; mức thuế suất không vượt quá 5% trên tổng số tiền bản quyền được trả.

2.3. Đối với Hợp đồng số 256307 ngày 30/5/2011 giữa Công ty Outspan và Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH (Đức)

(Hợp đồng 3)

– Đối với thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 5 (Cơ sở thường trú) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức:

Việc thực hiện Hợp đồng 3 giữa Công ty Outspan và Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH (Đức), bao gồm:

– Cung cấp dây chuyền pha cà phê uống liền e&e;

– Thiết kế nhà máy;

– Giám sát lắp đặt và lắp dựng máy;

– Khởi động và chạy thử máy;

– Đào tạo vận hành máy và lập hồ sơ

cho Công ty Outspan với thời hạn hợp đồng là 16 tháng (trên 6 tháng).

Trong thời gian cung cấp dây chuyền pha cà phê uống liền e&e, Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH có cử một nhóm gồm 5 kỹ sư sang Việt Nam để:

– Thực hiện việc giám sát khởi động;

– Chạy thử

đã tạo thành cơ sở thường trú của Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH tại Việt Nam.

Theo đó, Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú mà Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH có tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức.

Liên quan đến lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú, căn cứ quy định tại Khoản 2.a, Nghị định thư của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức, thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị có liên quan đến dự án lắp ráp do cơ sở thường trú của Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH thực hiện sẽ không được phân bổ cho cơ sở thường trú của Công ty tại Việt Nam.

– Đối với thu nhập từ hoạt động thiết kế:

Theo quy định tại Hợp đồng 3, Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH có tiến hành hoạt động thiết kế. Tổng giá trị thanh toán mà Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH nhận được từ Công ty Outspan theo Hợp đồng 3 có một phần thu nhập từ việc thiết kế; đây là khoản thu nhập có tính chất bản quyền (Tại K2, Đ12 Tiền bản quyền và Phí dịch vụ kỹ thuật của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức).

Tại K1(a) Đ12 (Tiền bản quyền và Phí dịch vụ kỹ thuật) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức, TN này có thể bị đánh thuế tại Việt Nam; thuế suất 10% trên tổng tiền bản quyền.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Hiệp định; Khoản 2(b) của Nghị định thư của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức, thu nhập mà Công ty e&e Yerfahrenstechnik GmbH thu được từ hoạt động thiết kế được thực hiện tại Đức và có liên quan đến cơ sở thường trú tại Việt Nam sẽ không được phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam. Để được áp dụng điều khoản này, Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH phải cung cấp tài liệu chứng minh thỏa mãn điều kiện nêu trên.

Tuy nhiên, Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH chỉ được xem xét áp dụng Hiệp định trong thời hạn 3 năm tính từ thời điểm nộp hồ sơ theo tinh thần của Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 205/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty Outspan thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế; hiệp định tránh đánh thuế hai lần; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO