Công văn 3427/SGDĐT-CTTT năm 2021 hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2021 293 lượt xem    

ỦY
BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3427/SGDĐT-CTTT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết
định 3900/QĐ-UBND
ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh

Thành
phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

Kính
gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
– Thủ trưởng cơ sở giáo dục
[1].

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC
ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động
dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30
tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát,
điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát
triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định
tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày
30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức học tập trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022,

Sở
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Tất cả các cơ Sở giáo dục khi
hoạt động trực tiếp phải đảm bảo:

– Xây dựng kế hoạch, phương án đảm
bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp
trở lại tại cơ sở giáo dục, có sự góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha
mẹ học sinh và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức và
các quận, huyện thẩm định và phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học
trực tiếp trở lại theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy
ban
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận,
huyện.

2. Quy định tạm thời các biện pháp
tổ chức dạy học trực tiếp theo từng cấp độ dịch tại cơ sở giáo dục trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh

– Cơ sở giáo dục có cấp học trung học
phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

– Cơ sở giáo dục còn lại hoạt động
theo cấp độ dịch của thành phố Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.

2.1. Đối với cơ sở giáo dục ở
địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp):

Tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo
quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các cơ sở giáo dục trung học (THCS,
THPT) thực hiện toàn bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường.
Trong đó, thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần; thời lượng
học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ
đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên internet. Thời
lượng dạy học còn lại (ngoài 30 tiết trực tiếp) của kế hoạch giáo dục nhà
trường, cơ sở giáo dục được thực hiện trên internet, các nhiệm vụ học tập, hoạt
động giáo dục cho học sinh được thực hiện thông qua các hệ thống quản lý học
tập (LMS).

2.2. Đối với cơ sở giáo dục ở
địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình):

Tổ chức dạy học trực tiếp, đảm bảo
quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Củng cố các điều kiện hạ tầng công
nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình
thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thời lượng, số lượng học sinh, quy
định một số hoạt động theo cấp học cụ thể như sau:

a) Cấp học mầm non

+ Trẻ 25-36 tháng tuổi: 100%

+ Trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi: 100%

– Không tổ chức các hoạt động ngoài
nhà trường như: tham quan nhà sách, siêu thị, bưu điện, công viên…

– Kết hợp gửi các Clip về hoạt động
chăm sóc giáo dục trẻ tạo điều kiện cho phụ huynh hỗ trợ chăm sóc trẻ tại nhà.

b) Cấp học tiểu học, kể cả các lớp
xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

+ Học sinh lớp 1 và 2: 100% học sinh,
thời lượng 100%

+ Học sinh lớp 3, 4, 5: 100% học
sinh, thời lượng 50%

c) Cấp học trung học cơ sở, trung học
phổ thông, kể cả các cơ sở giáo dục đang thực hiện chương trình giáo dục thường
xuyên

– Cơ sở giáo dục được thực hiện toàn
bộ thời lượng dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong đó, thời khóa
biểu dạy học trực tiếp không quá 18 tiết/tuần; thời lượng học trực tiếp ưu tiên
cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm
khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên internet. Thời lượng dạy học còn
lại trong kế hoạch giáo dục nhà trường (ngoài 18 tiết trực tiếp), cơ sở giáo
dục được thực hiện dạy học trên internet, các nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo
dục cho học sinh được thực hiện thông qua các hệ thống quản lý học tập (LMS).

– Đối với học sinh lớp 6, lớp 9 và
lớp 12, cơ sở giáo dục có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm
nhưng không quá 24 tiết/tuần.

d) Trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ
sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài
giờ chính khóa

Hoạt động tối đa 50% số lượng học
viên tại một thời điểm, phối hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp đảm bảo chất
lượng dạy và học.

2.3. Đối với cơ sở giáo dục ở
địa bàn được xác định dịch ở cấp 3 (nguy cơ cao):

Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với
dạy học trực tuyến, trên truyền hình.

Căn cứ điều kiện thực tế, các địa
phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp; với cấp học phổ
thông, ưu tiên dạy trực tiếp lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12. Cụ thể:

a) Cấp học mầm non

+ Trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi: 100%

+ Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: 100%

– Không tổ chức dịch vụ ăn sáng.

– Hạn chế một số hoạt động ngoại
khóa: bơi, vẽ, võ, thể dục nhịp điệu…

– Không tổ chức các hoạt động: lễ
hội, sự kiện, tổ chức ăn với hình thức tự chọn (buffet).

– Kết hợp gửi các Clip về hoạt động
chăm sóc giáo dục trẻ tạo điều kiện cho phụ huynh hỗ trợ chăm sóc trẻ tại nhà.

b) Cấp học tiểu học

+ Lớp 1 và 2: 100% học sinh với thời
lượng 50%

+ Lớp 3, 4, 5: Tổ chức học trực tuyến.

c) Cấp học trung học cơ sở, trung học
phổ thông, kể cả các cơ sở giáo dục đang thực hiện chương trình giáo dục thường
xuyên

– Cơ sở giáo dục thực hiện toàn bộ
thời lượng dạy học theo quy định trong chương trình chính khóa. Trong đó, thời
khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 12 tiết/tuần; thời lượng học trực tiếp ưu
tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng
nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên internet. Thời lượng dạy học
còn lại trong kế hoạch giáo dục nhà trường (ngoài 12 tiết trực tiếp), cơ sở
giáo dục được thực hiện dạy học trên internet; các nhiệm vụ học tập, hoạt động
giáo dục cho học sinh được thực hiện thông qua các hệ thống quản lý học tập
(LMS).

– Đối với học sinh lớp 6, lớp 9 và
lớp 12, cơ sở giáo dục có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm
nhưng không quá 18 tiết/tuần.

– Không tổ chức các chương trình nhà
trường, không thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.

d) Trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ
sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài
giờ chính khóa

Hoạt động tối đa 25% số lượng học
viên tại một thời điểm, phối hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp đảm bảo chất
lượng dạy và học.

2.4. Đối với cơ sở giáo dục ở
địa bàn được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao):
tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự
học; với cấp học mầm non và phổ thông, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ,
giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp; phối
hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị
phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình; có phương án chuyển tài liệu
học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua
truyền hình.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ
trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– GĐ Sở GD&ĐT (để báo cáo);
– Sở Y tế (để phối hợp);
– UBND TP.Thủ đức, QH (để thực hiện);
– Lưu VP, CTTT(Tuyền).

KT.
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Trí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO