Quy định đối tượng mua, sử dụng hóa đơn đặt in của Cục Thuế

24/03/2018 786 lượt xem    

Bài viết hướng dẫn giải đáp vướng mắc về sử dụng chứng từ thu phí chợ của cá nhân kinh doanh

(Căn cứ vào công văn 4455/TCT-CS ngày 27/10/2015)

Tại Điều 11 và Điều 12 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Cụ thể quy định:

Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hoá đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh. Bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh.

Điều 12. Bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in

Hoá đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in; phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hoá đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện bán hoá đơn cho các đối tượng hướng dẫn tại K1 Điều 11 TT này.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4481/CT-THNVDT ngày 13/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng chứng từ thu phí chợ của cá nhân kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hoá đơn đặt in của cơ quan thuế, không thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, đặt in, do đó trường hợp cá nhân kinh doanh trúng đấu thầu khai thác chợ, khi thực hiện thu phí của người sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thì sử dụng hoá đơn bán hàng dạng vé do cơ quan thuế bán cho cá nhân kinh doanh.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO