Quy định điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

07/03/2018 822 lượt xem    

Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế cần phải tuân thủ các quy định gì? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 493/TCT-KK ngày 09 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ tại:

+ Điểm c.4 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ:

“c.4) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại”.

Ví dụ 6: Công ty G vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2014 chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 500 triệu đồng:

Hồ sơ Công ty G nộp cho cơ quan thuế:

– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2014;

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Số tiền điều chỉnh tăng 500 triệu đồng, Công ty G khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT tháng 7/2014 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2014.

Trả lời Công văn số 2231/CT-KK&KTT ngày 02/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên, nội dung vướng mắc về khai bổ sung hồ sơ khai thuế kèm theo Công văn số 2231/CT-KK&KTT ngày 02/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre được hướng dẫn tại Điểm c.4 Điều 10 và ví dụ 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Công văn số 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Thuế vướng mắc về việc kê khai thuế giá trị gia tăng; Công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre căn cứ từng trường hợp cụ thể để xác định và hướng dẫn Người nộp thuế thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO