Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế với hóa đơn GTGT

05/03/2018 781 lượt xem    

Công văn Số: 383/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

TCT nhận được công văn số 4736/CT-QLN ngày 15/12/2014 về việc xin ý kiến:

+ Tháo gỡ biện pháp cưỡng chế hóa đơn cho Công ty TNHH Vinkems 

+ Đơn xin cứu xét của Công ty Vinkems ngày 17/01/2015.

Sau khi xem xét hồ sơ, TCT có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Mục VIII phần A Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về thời hiệu thi hành quyết định hành chính thuế: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày ban hành quyết định.

Tại khoản 3 Mục III phần A Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thực hiện theo thứ tự quy định tại Khoản 1, Điều 93 Luật Quản lý thuế. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo được thực hiện khi không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước đó nhưng chưa thu đủ tiền thuế, tiền phạt theo quyết định hành chính thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh:

Ngày 04/12/2013, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh ban hành QĐ số 4793/QĐ-CT về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ việc sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Vinkems với số tiền thuế và tiền phạt là:

8.869.841.797 đồng.

Căn cứ quy định nêu trên thì ngày 04/12/2014, QĐ số 4793/QĐ-CT của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã hết hiệu lực thi hành.

Do đó, đề xuất của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 4736/CT-QLN v/v tháo gỡ biện pháp cưỡng chế hóa đơn là:

Chưa phù hợp.

TCT đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh:

+ Kiểm tra lại

+ Rà soát lại

+ Báo cáo

bằng văn bản về TCT về trình tự áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty TNHH Vinkems từ biện pháp Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại:

+ Kho bạc Nhà nước

+ Ngân hàng thương mại

+ Tổ chức tín dụng khác;

yêu cầu phong tỏa tài khoản đến biện pháp cưỡng chế đang thực hiện.

TCT thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO