Quy định chính sách ưu đãi thuế TNDN khi thay đổi GCN đầu tư

26/03/2018 947 lượt xem    

ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp Công ty TNHH Parkson Hải Phòng thành lập năm 2006, trong năm tài chính 2008, Công ty có thay đổi giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký tăng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án, thực tế Công ty đã sử dụng vốn tăng thêm mua thêm tài sản cố định, mở rộng quy mô hoạt động thì dự án này có đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế TNDN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chính sách ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5059/TCT-CS ngày 30 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau: 

– Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư quy định:

“3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. 

– Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

  1. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  2. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

  3. Được miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  4. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

  5. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

  6. Được miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại được miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này.”

Trả lời công văn số 16.09.15/CV-PSHP ngày 16/09/2015 của Công ty TNHH Parkson Hải Phòng (Đ/c: Tòa nhà TD Plaza) KĐT ngã 5 Cát Bi, Đông Khê, Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng) kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế TNDN, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Parkson Hải Phòng thành lập năm 2006, trong năm tài chính 2008, Công ty có thay đổi giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký tăng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án, thực tế Công ty đã sử dụng vốn tăng thêm mua thêm tài sản cố định, mở rộng quy mô hoạt động thì Công ty đã thực hiện đầu tư mở rộng. Dự án đầu tư mở rộng của Công ty không đáp ứng các Điều kiện tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng không được ưu đãi thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO