Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  

08/03/2018 769 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện mục lục NSNN và sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu trên Báo cáo kế toán của cơ quan thuế như sau:

1. Sửa đi, bổ sung các chỉ tiêu về mục lục ngân sách trên Báo cáo thu nội địa (BC3) và điều chỉnh tương ứng tại các báo cáo kế toán thuế liên quan (BC2, BC4, BC5, BC7, BC10):

– B sung Timục 2417 “Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí trông giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật” tng hợp vào mục 2400 “Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội” thuộc chỉ tiêu 2.15 “Tổng các loại phí, lệ phí”, Phần I “Thu do ngành thuế quản lý” trên báo cáo thu nội địa (BC3).

– Sửa tên các tiểu mục:

+ Tiểu mục 2321: “Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước” thành “Phí sử dụng l đường, bến, bãi, mặt nước, các công trình kết cấu hạ tng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khu”;

+ Tiểu mục 2411: “Phí thẩm định cấp phép hoạt động hóa chất nguy him, thm định báo cáo đánh giá rủi ro hóa chất mới sản xut, sử dụng ở Việt Nam” thành “Phí thẩm định cấp phép hoạt động hóa chất nguy him, thm định báo cáo đánh giá rủi ro hóa chất mới sản xuất, sử dụng ở Việt Nam, đánh giá điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật

+ Tiểu mục 2853: “Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp thẻ, đăng ký, kiểm tra đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật” thành “Lệ phí về cấp chứng nhận, cp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp thẻ, đăng , kim tra đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật”;

+ Tiểu mục 3057: “Lệ phí chứng thực theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật” thành “Lệ phí cấp bản sao, chứng thực theo yêu cu hoặc theo quy định của pháp luật”;

+ Tiểu mục 4913: “Thu từ các quỹ của doanh nghiệp theo quy định” thành “Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ s kiến thiết theo quy định”. Đồng thời, việc tổng hợp khoản thu của tiểu mục 4913 trên báo cáo thu nội địa (BC3) được chuyển từ chỉ tiêu 9 “Thu khác còn lại”, Mục II “Tổng số thu khác ngân sách” lên phần “Thu từ xổ số kiến thiết” tại chỉ tiêu 2.3, Mục I, phần A.

– Bổ sung các khoản thu của Mục 3800 :

“Thu về khí thiên nhiên của Chính phủ được phân chia theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí” của tt cả các chương (trừ các chương đầu tư nước ngoài) vào chỉ tiêu 1.3 “Thu từ khí thiên nhiên của Chính phủ được phân chia theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí”, Mục I, phần A Báo cáo thu nội địa (BC3).

– Sửa công thức tính cân đối II* và III* trên Báo cáo thu nội địa (BC3): Đưa các khoản thu từ tiền phạt và tịch thu vào cân đối ngân sách.

2. Sửa đổi, bổ sung mẫu Bảng đối chiếu số nộp Kho bạc nhà nước theo kỳ báo cáo tháng (BC10-KV và BC10-ST) và Bảng đối chiếu số nộp kho bạc nhà nước theo quyết toán ngân sách nhà nước năm (BC10KV-QT và BC10ST-QT), cụ thể:

– Bổ sung chỉ tiêu 1.4 “Thu về khí thiên nhiên của Chính phủ được phân chia theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí” của tt cả các chương (trừ các chương đầu tư nước ngoài) vào chỉ tiêu 1 “Thu từ dầu thô, condensate và khí thiên nhiên”, Mục I.

– Chuyển khoản “Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định” từ chỉ tiêu 9, Mục II vào chỉ tiêu 4, Mục I.

3. Ban hành các mẫu báo cáo kế toán thuế theo nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điểm 1 và Điểm 2 công văn này.

4. Về khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Căn cứ Điều 10, Điều 12 và Điều 15 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc cơ quan thuế quản lý thu.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2015, khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc mục “Thu khác Ngân sách”.

Về vấn đề này, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Vụ Ngân sách Nhà nước, để tránh tình trạng phải sửa nhiều lần bộ chỉ tiêu và công thức trên báo cáo thu nội địa (BC3) của cơ quan thuế, Tng cục Thuế giữ nguyên chỉ tiêu thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên báo cáo thu nội địa như hiện nay thuộc mục thu do cơ quan thuế quản lý (Điểm 2.13 Mục I phần A).

Chỉ tiêu thu về “Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” trên báo cáo BC3 hiện nay được tách ra thành chỉ tiêu riêng, vì vậy, khi cung cấp số liệu cho các cơ quan có liên quan, cơ quan thuế thực hiện tách và chuyển chỉ tiêu thu này sang phần “Thu khác Ngân sách” để bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu giao dự toán.

5. Nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế của ngành thuế đáp ứng các nội dung bổ sung, sửa đổi MLNS:

Việc bổ sung tiểu mục và sửa tên tiểu mục theo thông tư 192/2014/TT- BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính áp dụng từ kỳ báo cáo kế toán thuế tháng 1/2015.

Cục Thuế, Chi cục Thuế chưa triển khai TMS thực hiện kết xuất lại các báo cáo kế toán thuế từ tháng 01/2015 đến thời điểm nâng cấp ứng dụng để đảm bảo việc tng hợp số liệu của báo cáo theo mẫu mới được đồng bộ, thống nht và đy đủ.

Đ nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện MLNSNN tại Thông tư số 192/2014/TT-BTC theo toàn bộ nội dung hướng dẫn tại công văn này. Trường hợp có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai & Kế toán thuế và Cục Công ngh thông tin) để đưc hướng dẫn./.

 

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO