Phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

18/01/2019 887 lượt xem    

Số: 750/TCT-CS
 hóa đơn điện tử

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH.
(166 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/082017-THFC/18 ngày 14/08/2017 của Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ TT số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC hướng dẫn khởi tạo; phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Việc khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn tự in thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ

Về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo trình bày của Công ty cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH thì Công ty đang xem xét áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh bán hàng, nếu Công ty đáp ứng các Điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính thì sử dụng HĐ điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ. Dự thảo Nghị định được đăng tải công khai trên Website của Chính phủ, Bộ Tài chính để gửi lấy ý kiến rộng rãi theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến Công ty Cổ Phần Chuỗi thực phẩm TH được biết để chuẩn bị ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định và chuẩn bị kế hoạch triển khai thực hiện HĐ, chứng từ điện tử theo Nghị định của Chính phủ khi ban hành

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO