Phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy

02/02/2018 1417 lượt xem    

Khấu hao TSCĐ là việc tính toán và phân bổ 1 cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao TSCĐ. Việc trích khấu hao có thể tiến hành nhiều phương pháp và phải căn cứ vào quy định của nhà nước về chế độ quản lý tài chính và yêu cầu quản lý của nhà quản trị. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy theo Công văn Số: 2286/TCT-CS ngày 27 tháng 5 năm 2016 v/v chính sách thuế.

– Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hướng dẫn:

“1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b. Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên;

c. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng) trở lên”.

– Tại Khoản 2.2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi không được trừ có hướng dẫn:

“2.2…. Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm”.

Công văn số 64/CT-TTHT ngày 28/03/2016 của Cục thuế Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo thông tin Cục thuế cung cấp thì các tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển… không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO