Nộp HS quyết toán thuế TNCN với cá nhân có TN từ 2 nơi trở lên

21/01/2019 1057 lượt xem    

Công văn số 740/TCT-TNCN

Chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được:

Công văn số 10447/CT-TNCN ngày 20/12/2017 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai

đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Tại điểm c.2.2 Khoản 3, Điều 21 TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:

“c.2.2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế; thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức; cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp:

Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân; thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp:

Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân; thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)”.

Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuế tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số 10447/CT-TTHT ngày 20/12/2017:

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng là tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm tờ khai:

Tại Khoản 4, Điều 28 TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuếTNCN hướng dẫn:

“Điều 28. Hoàn thuế

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN; nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định; thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn”.

– Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN có phát sinh số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ cho số thuế phát sinh kỳ sau nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO