Những quy định về xác định giá tính thuế tài nguyên xuất khẩu

05/01/2019 683 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4204/TCT-CS

V/v giá tính thuế tài nguyên

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 

Trả lời Công văn số 1650/CT-TTr ngày 24/3/2014 và Công văn số 2851/CT-TTr ngày 29/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về xác định giá tính thuế tài nguyên xuất khẩu năm 2009, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2, Điều 63 Luật Khoáng sản năm 2010, quy định về kiểm kê trữ lượng khoáng sản, sản lượng khoáng sản đã khai thác: “2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác, sản lượng khoáng sản đã khai thác, chịu trách nhiệm về số liệu đã thống kê, kiểm kê. Kết quả thống kê, kiểm kê của năm báo cáo phải gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.”

– Tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế Tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế Tài nguyên, quy định: “1. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tại nơi khai thác.

a. Đối với loại tài nguyên khai thác trong tháng có cùng phẩm cấp, chất lượng, một phần sản lượng tài nguyên được bán ra tại nơi khai thác theo giá thị trường, một phần bán đi nơi khác hoặc đưa vào sản xuất, chế biến, sàng tuyển, phân loại, chọn lọc thì giá tính thuế của toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác được là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên đó tại nơi khai thác không bao gồm thuế giá trị gia tăng;

b. Trường hợp trong tháng có phát sinh sản lượng tài nguyên khai thác, nhưng không phát sinh doanh thu bán tài nguyên thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên được xác định căn cứ vào giá tính thuế đơn vị sản phẩm tài nguyên của tháng trước liền kề.

… 4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều này.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể giá tính thuế đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên (trừ dầu, khí và nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

– Tại điểm 2, Mục V, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định: “2. Khai thuế tài nguyên là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác tài nguyên, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.”

– Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế Tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế Tài nguyên, quy định: “1. Trường hợp xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tại nơi khai thác.

1.1. Đối với loại tài nguyên khai thác trong tháng có cùng phẩm cấp, chất lượng, một phần sản lượng tài nguyên được bán ra tại nơi khai thác theo giá thị trường, một phần bán đi nơi khác hoặc đưa vào sản xuất, chế biến, sàng tuyển, phân loại, chọn lọc thì giá tính thuế của toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác được là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên đó tại nơi khai thác không bao gồm thuế giá trị gia tăng; Giá bán của một đơn vị tài nguyên được tính bằng tổng doanh thu (chưa có thuế GTGT) của loại tài nguyên bán ra tại nơi khai thác chia cho tổng sản lượng loại tài nguyên tương ứng bán ra trong tháng.

Trường hợp tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà dùng xuất khẩu toàn bộ thì giá tính thuế tài nguyên là giá xuất khẩu (FOB), không bao gồm thuế xuất khẩu.”

– Tại khoản 1, Điều 10 Thông tư số 124/2009/TT-BTC, quy định: “1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính … và được áp dụng từ kỳ quyết toán thuế tài nguyên năm 2009.”

Căn cứ quy định nêu trên, thuế tài nguyên được khai theo tháng phát sinh tài nguyên khai thác và khai quyết toán theo năm đối với toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong năm. Trường hợp trong năm 2009, Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam khai thác cát để xuất khẩu 100%. Công ty đã khai thuế tài nguyên đối với sản lượng cát khai thác từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2009 theo giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh Quảng Nam quy định. Khi quyết toán thuế tài nguyên năm 2009, căn cứ các văn bản pháp luật trong từng thời kỳ để kê khai thuế tài nguyên đối với sản lượng cát khai thác từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2009; đối với sản lượng cát khai thác từ ngày 1/8/2009 (ngày Thông tư số 124/2009/TT-BTC có hiệu lực), áp dụng giá cát xuất khẩu (giá FOB) để khai thuế tài nguyên phải nộp theo quy định tại khoản 1.1, Điều 6 Thông tư số 124/2009/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO