Nghĩa vụ nộp thuế TNCN truy thu qua kiểm tra liên quan đến cá nhân ủy quyền quyết toán nhưng đã nghỉ việc

27/02/2018 801 lượt xem    

Bài viết sau sẽ giải đáp những vướng mắc về nghĩa vụ nộp thuế TNCN truy thu qua kiểm tra liên quan đến cá nhân ủy quyền quyết toán nhưng đã nghỉ việc căn cứ vào công văn 5742/TCT-TNCN ngày 12/12/2016

Tại điểm h.2.1.1.1 khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính, quy định:

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.”

Tại điểm h.2.1.2 khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính, quy định:

Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải Điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8034/CT-TNCN đề ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc vướng mắc nghĩa vụ nộp thuế TNCN truy thu qua kiểm tra liên quan đến cá nhân ủy quyền quyết toán nhưng đã nghỉ việc.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Sân gôn Indochina Hội An là đơn vị được cá nhân ủy quyền quyết toán thay không lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và không xuất trình được khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế thì Công ty Cổ phần Sân gôn Indochina Hội An chịu trách nhiệm nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO