Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do bại não bẩm sinh

21/01/2019 729 lượt xem    

Công văn số 1158/TCT-TNCN

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 626/CT-TNCN ngày 23/02/2018 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị trả lời chính sách thuế TNCN đối với trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do bại não bẩm sinh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Xác định số thuế được giảm

a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.

b) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm:

b.2) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

c) Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là:

Tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

d) Số thuế giảm được xác định như sau:

d.1) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.

d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm, bằng số thuế phải nộp.

+ Tại Điểm a.5 Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

+ Tại Điểm b.3 Khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.3) Đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

– Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).”

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ vào quy định hiện hành và tình hình thực tế của ông Trần Mạnh Chánh Quân để xem xét hướng dẫn cho người nộp thuế về việc miễn, giảm thuế TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO