Lập hóa đơn kê, khai, nộp thuế GTGT

15/01/2018 655 lượt xem    

Nơi nộp thuế:

Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh.

Tại điểm 1 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ:

Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Công văn số 5317/VNPT-KTTC của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) gửi đến Tổng cục thuế về việc lập hóa đơn đối với khách hàng lớn do Tập đoàn trực tiếp ký hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về nơi nộp thuế:

Theo báo cáo của VNPT: mô hình tổ chức của VNPT có nhiều đơn vị hạch toán phụ thuộc, mỗi đơn vị được giao thực hiện cung cấp một hoặc một số dịch vụ nhất định, tại Tập đoàn chỉ có bộ máy quản lý, không trực tiếp thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Căn cứ quy định nêu trên và tính chất về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty mẹ – Tập đoàn VNPT ký hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ với khách hàng, sau đó giao lại cho một (01) hoặc một số đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện các phần công việc theo nghĩa vụ của VNPT đã ký kết tại hợp đồng.

Việc giao lại các phần công việc của VNPT cho đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện được quy định cụ thể bằng văn bản thì các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc thực hiện lập hóa đơn GTGT đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao đã cung cấp cho khách hàng, thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, minh bạch, rõ ràng đối với từng phần việc giao cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và việc lập hóa đơn,kê khai, nộp thuế của từng đơn vị hạch toán phụ thuộc.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO