Lập hóa đơn cho hoạt động chiết khấu thương mại

19/01/2018 707 lượt xem    

Nếu một công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mại thì phải lập hóa đơn thế nào cho đúng quy định? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc lập hóa đơn cho hoạt động chiết khấu thương mại  theo hướng dẫn tại Công văn số 2721/TCT-CS ngày 22 tháng 06 năm 2017:

– Căn cứ Khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3090/CT-KT2 ngày 11/4/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo thông tin liên quan đến Công ty TNHH Apple Việt Nam (Phòng 608A, Tầng 6, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP HCM). Văn bản (không đề số) ngày 30/9/2016 của Công ty TNHH Apple Việt Nam về lập hóa đơn cho hoạt động chiết khấu thương mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, khi thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng Công ty phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số39/2014/TT-BTC Trường hợp Công ty đề nghị chỉ lập hóa đơn điều chỉnh mà không lập bảng kê đính kèm Các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh khi kết thúc chương trình chiết khấu thương mại là không đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO