Kiểm toán BCTC nhà thầu nước ngoài nộp thuế phương pháp hỗn hợp

22/03/2018 1055 lượt xem    

Đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký với cơ quan thuế và được thực hiện việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế, thì có trách nhiệm gửi cho các cơ quan chức năng những tài liệu, thông tin gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 378/TCT-KK, ngày 30 tháng 01 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 14, Mục 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 14. Đối tượng và điều kiện áp dụng:

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ hai điều kiện (i), (ii) nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư này và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế”, (gọi tắt là phương pháp hỗn hợp).

Điều 12 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định về việc lập, nộp báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hướng dẫn:

“Nhà thầu nước ngoài phải lập Bảng Cân đối tài khoản (Phụ lục kèm theo) và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Các nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu trừ (-) chi phí thì còn phải lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nhà nước khuyến khích Nhà thầu nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế (trừ trường hợp kê khai, nộp thuế theo phương pháp ấn định)…”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2124/CT-TTHT ngày 17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định Kiểm toán báo cáo tài chính đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết:

Như vậy, đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký với cơ quan thuế và được thực hiện việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế như nêu trên, thì phải lập báo cáo tài chính kèm theo Bảng Cân đối tài khoản và Bản thuyết minh báo cáo tài chính gửi các cơ quan chức năng. Nhà nước khuyến khích Nhà thầu nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong trường hợp này không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán như theo hướng dẫn tại công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO