Không tính vào TNCT đối với các đề tài trong Chương trình KX.04/11-15

20/03/2018 545 lượt xem    

Hiện nay theo quy định, có tính thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập của các thành viên tham gia vào công trình nghiên cứu khoa học mà thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện các đề tài sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 8164/BTC-TCT, ngày 18 tháng 06 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Điều 23 Thông tư số 12/2012/TT-BKHCN ngày 14/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15 hướng dẫn:

“Điều 23. Kinh phí thực hiện Chương trình

1. Kinh phí thực hiện Chương trình gồm kinh phí thực hiện các đề tài thuộc Chương trình và kinh phí tổ chức, quản lý hoạt động chung của Chương trình.

2. Nguồn kinh phí thực hiện các đề tài thuộc Chương trình gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

3. Kinh phí thực hiện Chương trình được cân đối vào dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm cho khoa học và công nghệ và được giao về Văn phòng các Chương trình để cấp cho các đề tài và cho hoạt động tổ chức, quản lý chung của Chương trình.

4. Tài sản của Chương trình, đề tài có nguồn gốc từ kinh phí Nhà nước và tài sản tạo ra trong quá trình thực hiện đề tài được quản lý theo quy định hiện hành.”

– Tại điểm g, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học… thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 74-CV/HĐLLTW ngày 24/4/2015 của Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các đề tài trong Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15 (Chương trình KX.04/11-15). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Hội đồng lý luận Trung ương được biết:

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Hội đồng lý luận Trung ương thực hiện các đề tài trong Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15 là công trình nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện các đề tài trong Chương trình KX.04/11-15 sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thì không tính vào thu nhập chịu thuế đối với khoản thu nhập mà các thành viên nhận được do tham gia thực hiện các đề tài trong Chương trình KX.04/11-15.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO