Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

02/03/2018 741 lượt xem    

Công văn Số: 2614/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 94/DNTNCM ngày 3/11/2015 của Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Giáo dục – Đào tạo (tại công văn số 340/BGDĐT-KHTC ngày 26/1/2016), UBND thành phố Hồ Chí Minh (tại công văn số 412/UBND-TM ngày 4/2/2016) và UBND tỉnh Đồng Tháp (tại công văn số 41/UBND-KTTH ngày 25/1/2016), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 quy định Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“n) Khoản tài trợ, trừ Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, Khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.”

Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“n) Khoản tài trợ, trừ Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, Khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.”

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.23. Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại tiết a Điểm này hoặc không có hồ sơ xác định Khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm:

– Tài trợ cho các trường học:

+ Công lập

+ Dân lập

+ Tư thục

Thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục

Mà Khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học

– Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học

– Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường

– Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các:

+ Cơ sở giáo dục phổ thông

+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

+ Cơ sở sở giáo dục đại học

được quy định tại Luật Giáo dục

(tài trợ:

+ Trực tiếp cho học sinh, sinh viên

+ Thông qua các cơ sở giáo dục

+ Thông qua các cơ quan; tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật)

– Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học

– Tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định Khoản tài trợ cho giáo dục gồm:

– Biên bản xác nhận Khoản tài trợ có chữ ký của:

+ Người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ

+ Đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ; học sinh; sinh viên (hoặc cơ quan; tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ

(theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này);

Kèm theo hóa đơn; chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)”.

Tại công văn số 94/DNTNCM nêu trên, Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May cam đoan thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính về đối tượng tài trợ và có đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định.

Căn cứ các quy định và ý kiến của Bộ Giáo dục – Đào tạo, UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Tháp tại các công văn nêu trên, trường hợp DNTN Cỏ May có các Khoản chi phí tài trợ xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (trường đại học công lập) phục vụ miễn phí cho sinh viên nghèo thì được xác định là Khoản chi tài trợ cho giáo dục. Khoản chi tài trợ nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để DNTN Cỏ May biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO