Khấu trừ thuế TNDN với các khoản trích, lập dự phòng đầu tư tài chính

11/02/2018 774 lượt xem    

Về nguyên tắc, doanh nghiệp có được phép Khấu trừ thuế TNDN nếu doanh nghiệp trích, lập và sử dụng khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5102/TCT-CS, ngày 03 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.19 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Về nguyên tắc doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu doanh nghiệp trích, lập và sử dụng khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính:

Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư).

Việc trích lập dự phòng đầu tư dài hạn được thực hiện đối với các khoản đầu tư được trình bày theo phương pháp giá gốc, không áp dụng cho các khoản đầu tư trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Mức trích lập dự phòng cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức quy định tại điểm c Điều 1 Thông tư số 89/2013/TT-BTC.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 7050/CT-TTHT ngày 22/7/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 0108/CV2016 ngày 24/8/2016 của Công ty cổ phần Quốc tế truyền thông về khoản dự phòng đầu tư tài chính. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết:

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định về trích lập dự phòng đầu tư tài chính, các quy định có liên quan và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Quốc tế truyền thông để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO