Khai thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp

03/02/2018 684 lượt xem    

Ngày nay rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí còn gặp nhiều vướng mắc về chính sách thuế tại Việt Nam. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khai thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp theo Công văn Số: 2854/TCT-DNL ngày 24 tháng 06 năm 2016 v/v khai thuế TN và thuế TNDN PSC Lô 12W.

– Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn: “Người nộp thuế là người điều hành đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm”;

– Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 36/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí, hướng dẫn: Người nộp thuế là các bên nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí. Người nộp thuế ủy quyền cho người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung thực hiện khai thuế và người nộp thuế tự thực hiện nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định; hoặc Người nộp thuế ủy quyền cho người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung thực hiện khai, nộp các khoản thuế phát sinh theo quy định”;

Công văn số POVO-L-16/0351FIN0053 ngày 12/05/2016 của Văn phòng điều hành Premier Oil Vietnam Offshore B.V. (POVO) báo cáo vướng mắc khi thực hiện khai thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp đồng phân chia sản phẩm Lô 12W (PSC Lô 12W) theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 36/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hợp đồng dầu khí Lô 12W có thỏa thuận các bên nhà thầu tham gia trong hợp đồng nhận các phần chia theo hợp đồng bằng dầu thô, khí thiên nhiên và chịu trách nhiệm tiêu thụ phần dầu thô, khí thiên nhiên được chia thì việc khai nộp thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên thực hiện như sau:

– Trên cơ sở các bên nhà thầu tự xác định nghĩa vụ thuế của mình, nhà thầu lập bảng tính và thông báo số liệu tính thuế gửi nhà điều hành. Nhà thầu thực hiện ủy quyền cho nhà điều hành để nhà điều hành tổng hợp số liệu và thực hiện kê khai thuế thay các bên nhà thầu theo quy định.

– Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu cung cấp cho nhà điều hành và chịu trách nhiệm với NSNN về nghĩa vụ thuế do nhà điều hành thực hiện kê khai cho mình trong phạm vi ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO