Khai thuế GTGT tập trung với trường hợp của Ngân hàng VIB

03/02/2018 696 lượt xem    

Chính phủ đã có những quy định về khai thuế GTGT tập trung đối với các Ngân hàng như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2338/TCT-DNL, ngày 30 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điểm 1c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế GTGT:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế …”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 0541/VIB-GTGT ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Ngân hàng VIB) về việc khai thuế GTGT tập trungVề vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng VIB được biết:

Căn cứ theo quy định trên, Ngân hàng VIB và các chi nhánh phải thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Hội sở chính và các chi nhánh của Ngân hàng.

Để giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai, nộp thuế GTGT và phù hợp với mô hình hoạt động, mô hình hạch toán kế toán tập trung của Ngân hàng VIB trong điều kiện khai, nộp đủ số thuế GTGT phải nộp của toàn ngân hàng, Tổng cục Thuế chấp thuận cho Ngân hàng VIB được khai tập trung thuế GTGT tại Hội sở chính từ kỳ tính thuế tháng 01/2017. Cụ thể:

– Về thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Ngân hàng VIB thực hiện kê khai, nộp tập trung thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Hội sở chính. Việc kê khai và nộp thuế cho các địa phương được thực hiện theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào Bảng kê 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 16/11/2013 của Bộ Tài chính đến khi cơ quan thuế có hướng dẫn mới về tiêu thức phân bổ số GTGT phải nộp thì thực hiện phân bổ theo hướng dẫn mới.

Ngân hàng lập chứng từ nộp thuế GTGT cho địa phương có Hội sở chính và từng địa phương có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi Hội sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Đề nghị Ngân hàng VIB liên hệ với Cục Thuế địa phương nơi có chi nhánh hoạt động để được cấp Mã số thuế vãng lai (Mã số thuế 10 chữ số của Hội sở chính) dùng để nộp số thuế được phân bổ. Ngân hàng VIB sử dụng mã số vãng lai khi lập chứng từ chuyển tiền nộp thuế phân bổ cho các cơ quan Thuế địa phương.

Đối với mã số thuế của Chi nhánh đã được cấp trước đây (13 số), Ngân hàng VIB dùng để nộp các khoản thuế phí phát sinh trực tiếp tại chi nhánh (nếu có như: thuế Môn bài, thuế phí khác); đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu triển khai nộp thuế điện tử tại các địa phương.

 

– Về thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Ngân hàng VIB thực hiện khai, nộp tập trung thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tại Hội sở chính dựa trên giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý của toàn ngân hàng trong từng kỳ tính thuế theo Mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Số thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp phân bổ cho các địa phương được xác định theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào mẫu Bảng kê 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính cho đến khi cơ quan thuế có hướng dẫn mới về tiêu thức phân bổ số GTGT phải nộp thì thực hiện phân bổ theo hướng dẫn mới.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, ngân hàng cần rà soát số liệu không để tình trạng tổng số thuế GTGT phải nộp phân bổ cho các địa phương được xác định theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc lớn hơn số thuế GTGT phải nộp của toàn ngân hàng.

 

– Về hóa đơn đầu vào, đầu ra:

Từ ngày 01/01/2017 trở đi, toàn bộ hóa đơn đầu vào, đầu ra của Ngân hàng VIB được thống nhất ghi theo thông tin của Hội sở chính.

Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với NSNN của Ngân hàng VIB. Cục Thuế địa phương cần đối chiếu số thuế GTGT phải nộp của Ngân hàng VIB thì liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để thực hiện công việc.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO