Kê khai thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam

24/06/2019 1015 lượt xem    

Số: 754/TCT-DNNCN

Thuế TNCN

Kính gửi: Công ty TNHH Matsuda Sangyo Việt nam

Trả lời công văn số 001-1901/MSV ngày 21/1/2019 của Công ty TNHH Matsuda Sangyo Việt nam về việc đề nghị xác định tình trạng cư trú của Ông Fujieda Jin, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 1, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện:

– Luật Thuế thu nhập cá nhân,

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và

– Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của:

– Luật Thuế thu nhập cá nhân và

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN

Quy định:

“Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú”.

“Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch”.

Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của:

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013,

– Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,

– Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,

– Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và

– Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế quy định:

“Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nội dung công văn 4617/CT-TTHT ngày 2/8/2018 của Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên trả lời Công ty TNHH Matsuda Sangyo Việt nam là phù hợp với quy định hiện hành.

Theo thời gian cư trú của ông Fujieda Jin tại công văn số 001-1901/MSV ngày 21/1/2019 của Công ty TNHH Matsuda Sangyo Việt nam, cá nhân ông Fujieda Jin phải tổng hợp thu nhập toàn cầu, tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018 (được tính tròn tháng) và thực hiện quyết toán với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Matsuda Sangyo Việt nam biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO