Kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014 đối với số tiền chênh lệch do thanh lý hợp đồng

21/03/2018 591 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014 đối với số tiền chênh lệch do thanh lý hợp đồng căn cứ vào công văn 4073/TCT-KK ngày 02/10/2015

Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1333/CT-TTHT ngày 18/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014 đối với số tiền chênh lệch do thanh lý hợp đồng giữa Trung tâm Khuyến công và Công ty Điện lực Bắc Kạn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp trong năm 2014, Trung tâm Khuyến công thực hiện việc kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có phát sinh doanh thu theo hợp đồng đã ký với Công ty Điện lực Bắc Kạn. Trung tâm đã thực hiện xuất hóa đơn GTGT, giá trị kê khai trên tờ khai thuế GTGT là 45.413.462 đồng, thuế GTGT 10% là 4.541.346 đồng.

Tháng 6/2015, Trung tâm Khuyến công và Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện thanh lý hợp đồng, doanh thu được quyết toán là 45.719.732 đồng, tăng so với giá trị đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT năm 2014 là 306.270 đồng.

Năm 2015, Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyển đổi sang kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Vì vậy, Trung tâm lập hóa đơn bán hàng cho phần doanh thu tăng thêm phát hiện ra khi thanh lý hợp đồng là 306.270 đồng.

Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, Trung tâm Khuyến công thực hiện kê khai, tính thuế GTGT vào kỳ lập hóa đơn. Công ty Điện lực Bắc Kạn không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào mà hạch toán doanh số trên hóa đơn bán hàng vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO