Kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào sau thời điểm công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

23/01/2018 758 lượt xem    

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào sau thời điểm công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo công văn 860/TCT-KK

Căn cứ, khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 185/CT-KTT ngày 16/02/2017 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến liên quan đến kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào sau thời điểm công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu nêu tại công văn số 185/CT-KTT ngày 16/2/2017 thì nguyên nhân bỏ sót hóa đơn, chứng từ của Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý bao gồm cả nguyên nhân khách quan, chủ quan. Để xác định chính xác các nguyên nhân bỏ sót hóa đơn, chứng từ thì cần dựa trên kết quả thanh tra, kiểm tra thực tế tại đơn vị.

– Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý đối với các kỳ tính thuế có liên quan đến các hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, để thực hiện xử lý theo quy định Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, theo đó nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO