Kế hoạch triển khai sử dụng hóa đơn GTGT được lập và giao trực tiếp cho đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines

12/03/2018 833 lượt xem    

Trường hợp khi áp dụng hình thức mới VNA phải thay đổi mẫu hóa đơn và phải nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị các điều kiện cho việc sử dụng hóa đơn theo hình thức mới nên phải lùi thời gian thực hiện thì VNA cần phải tuân thủ các quy định gì của Cục Thuế Hà Nội? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các về Kế hoạch triển khai sử dụng hóa đơn GTGT được lập và giao trực tiếp cho đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines theo hướng dẫn tại Công văn số 2112/TCT-DNL ngày 29 tháng 05 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/3/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2…Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

  1. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chứckinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóađơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 236/TCTHK-TCKT ngày 14/4/2015 báo cáo về Kế hoạch triển khai sử dụng hóa đơn GTGT được lập và giao trực tiếp cho đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines (VNA). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mô hình hoạt động kinh doanh và đề xuất của VNA, Tổng cục Thuế đã có công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/3/2015 hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế đối với VNA và các đại lý của VNA theo hình thức mới thay cho hình thức ủy nhiệm cho đại lý lập hóa đơn, dự kiến thời gian thực hiện từ 01/4/2015.

Trường hợp khi áp dụng hình thức mới VNA phải thay đổi mẫu hóa đơn và phải nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị các điều kiện cho việc sử dụng hóa đơn theo hình thức mới nên phải lùi thời gian thực hiện thì trước khi triển khai theo hình thức mới, VNA gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho Cục Thuế Hà Nội theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên, đồng thời thông báo đến các đại lý và các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO