Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc về hóa đơn

03/01/2019 596 lượt xem    

Công văn số: 3525/TCT-CS

V/v vướng mắc về hóa đơn

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
– Công ty CP Bourbon An Hòa.
(Đ/c: Tầng M, Tòa nhà in Thanh Niên, số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/2014/CV-TCKH ngày 18/02/2014 của Công ty cổ phần Bourbon An Hòa v/v xử lý đối với hóa đơn đã lập và công văn số 2226/CT-KT2 ngày 23/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh v/v vướng mắc về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

“1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.”

Căn cứ khoản 2, Điều 17, chương 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Tại điểm 2.8 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 2226/CT-KT2 ngày 23/6/2014:

Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam thuê quyền sử dụng đất của Công ty CP Bourbon An Hòa, Công ty CP Bourbon An Hòa đã bàn giao đất; chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng diện tích đất thuê từ ngày 5/5/2010 (ngày ký hợp đồng số 08/10/HĐTLĐ-BAC) đến ngày 5/7/2012.

Nếu Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam trả lại diện tích đất thuê 11.594,2m2 tại vị trí lô đất số A13.9 cho Công ty CP Bourbon An Hòa, Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam phải lập lại hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ diện tích đất thuê trả lại do hai bên thỏa thuận để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4 của Công ty Cổ phần Bourbon An Hòa; giá trị tiền thuê đất Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng từ ngày 05/5/2010 đến ngày 5/7/2012.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết .

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO