Hướng dẫn xử lý kiến nghị về phân chia KQKD theo hợp đồng hợp tác

23/03/2018 744 lượt xem    

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh, Tổng cục thuế đã đưa ra ý kiến giải quyết thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về việc xử lý kiến nghị. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 430/TCT-CS, ngày 04/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm 3.12 Mục III Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“3.12. Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng.

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành”.

Tại Khoản 3 Điều 5 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định:

“…3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính; hành vi hành chính; quyết định kỷ luật của mình; nếu trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh khiếu nại.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 4692/CT-TTr ngày 10/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về xử lý kiến nghị của Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết:

Căn cứ quy định nêu trên:

Đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ các quy định của pháp luật để xem xét xử lý lại việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 2253/QĐ-CT ngày 24/6/2013 của Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO