Hướng dẫn xử lý khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

28/03/2018 825 lượt xem    

Đối với trường hợp Công ty PFV bị sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và số cổ phiếu do Công ty PFV đang nắm giữ đã được chuyển đổi chủ sở hữu sang Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thì Công ty PFV có phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đối với thu nhập từ lãi do đầu tư cổ phiếu đối với các cổ phiếu đã được hoán đổi?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5453/TCT-CS, ngày 18/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 2.c, Điều 153, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“c. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập”.

– Tại Khoản 3.14, Mục III, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số trường hợp:

“3.14. Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán…”.

– Tại Khoản 1, Điều 15, TT 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BTC quy định về thu nhập doanh nghiệp từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán:

“Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thì phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.

Trường hợp Công ty cổ phần tiến hành chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực hiện hoán đổi cổ phiếu tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này phải chịu thuế TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng chứng khoán không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá trị tài sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ… được xác định theo giá bán của sản phẩm trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 36425/CT-KTrT4 ngày 12/06/2015 và công văn số 43681/Ct-KT4 ngày 03/07/2015 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn xử lý khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại PFV (Công ty PFV). Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội được biết:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty PFV có thực hiện hoán đổi cổ phiếu do Công ty PFV nắm giữ; qua quá trình hoán đổi cổ phiếu có phát sinh thu nhập từ hoạt động hoán đổi cổ phiếu (do đơn vị phát hành cổ phiếu bị sáp nhập dẫn đến hoán đổi cổ phiếu do Công ty PFV đang nắm giữ); hoạt động hoán đổi cổ phiếu xảy ra vào năm 2011;

Căn cứ theo quy định tại NĐ 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và TT 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC;

Căn cứ theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính theo Quyết định số 97/QĐ-TTr ngày 31/08/2012 của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính về việc thanh tra chấp hành pháp luật về thuế, về kế toán và thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP với niên độ thanh tra từ 01/01/2009 đến 30/06/2012;

Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 14468/BTC-CST ngày 27/10/2010 của BTC; tạm thời doanh nghiệp chưa phải kê khai và nộp thuế TNDN đối với khoản chênh lệch từ hoạt động hoán đổi cổ phiếu.

Đến năm 2013, Công ty PFV bị sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thì tại thời điểm sáp nhập, số cổ phiếu do Công ty PFV đang nắm giữ đã được chuyển đổi chủ sở hữu sang Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nên Công ty PFV có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định đối với thu nhập từ lãi do đầu tư cổ phiếu đối với các cổ phiếu đã được hoán đổi. (Bao gồm thu nhập từ việc hoán đổi cổ phiếu trước và sau khi sáp nhập).

Trường hợp Công ty PFV đã thực hiện sáp nhập vào Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thì Tập đoàn Vingroup – Công ty CP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty PFV nên Tập đoàn Vingroup – Công ty CP có trách nhiệm kê khai nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư cổ phiếu thay Công ty PFV.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO