Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế TNDN, giá tính thuế GTGT

27/12/2018 541 lượt xem    

Công văn số 2205/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11118/CT-HTr ngày 1/04/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội:

Về việc chính sách thuế

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về giá tính thuế GTGT;

Căn cứ Điểm 3.12 Mục III Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp:

“3.12. Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế TNDN là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế TNDN là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.”

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 11118/CT-HTr ngày 1/04/2014.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO