Hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền lãi phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế TNCN

22/06/2019 647 lượt xem    

Công văn số: 1218/TCT-DNNCN
V/v miễn, giảm nộp phạt thuế TNCN

Kính gửi: Chi Hội Doanh nghiệp Mỹ tại Hà Nội (tổ chức Amcham)
Địa chỉ: Tầng 4, khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake, số 5 Từ Hoa, quận Tây Hồ, Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Tổ chức Amcham (Chi Hội Doanh nghiệp Mỹ tại Hà Nội) về nội dung xin miễn, giảm tiền lãi phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 3 Luật 106/2016/QH13 của Quốc Hội ngày 06/04/2016 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế:

3Khoản 1 Điều 106 được sửa đi, bổ sung như sau:

1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với

  • thời hạn quy định,
  • thời hạn gia hạn nộp thuế,
  • thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế,
  • thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế

thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên so tiền thuế chậm nộp.

Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào NSNN, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại khoản này từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán.”

Tại khoản 2, Điều 10, Mục I, chương I, NĐ 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 NĐ của CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“2. Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản Điều này là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế.”

Tại khoản 3, Điều 54 NĐ 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định:

“3. Áp dụng các quy định về xử phạt, hoàn, miễn, giảm tiền phạt và các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lợi đối với trường hợp vi phạm hành chính về thuế xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt còn khiếu nại thì được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm hành vi vi phạm đã thực hiện.”

Tại khoản 7, Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 có quy định:

“7. Bổ sung Điều 28a như sau:

“Điều 28a. Xử lý đối với việc chậm nộp thuế

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với

  • thời hạn quy định,
  • thời hạn gia hạn nộp thuế,
  • thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế,
  • thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế

thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. 

Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Căn cứ các quy định trên, Tổ chức Amcham (Chi hội Doanh nghiệp Mỹ tại Hà Nội) có hành vi vi phạm pháp luật về thuế thì bị xử lý vi phạm về thuế TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời tổ chức Amcham được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO