Hướng dẫn về việc xuất hóa đơn

15/01/2018 653 lượt xem    

Công văn số: 228/TCT-CS
V/v xuất hóa đơn.

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đk Nông

Trả lời công văn:

– Số 3667/CT-KTT ngày 29/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Đk Nông

Về xuất hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; quy định về góp vốn như sau:

“4. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty; để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam; ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất; giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.”

Tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản như sau:

“1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

  1. a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

  1. b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu. Việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản,

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;…”

Tại điểm b khoản 2.15 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp như sau:

“b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản….”

Căn cứ các quy định trên; trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông; có trụ sở tại tỉnh Đăk Nông; nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp Thương mại – Dịch vụ và chế biến hàng nông sản xuất khẩu tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi dự án hoàn thành, Công ty có Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2014 cấp vốn bằng tài sản là toàn bộ dự án đầu tư nêu trên cho Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông – Chi nhánh Đắk Song quản lý, khai thác và sử dụng là trường hợp góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp

Nếu có Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh (hoặc Quyết định cấp vốn bằng tài sản); Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn của các bên (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.Đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đăk Nông kiểm tra, làm rõ; trường hợp cấp vốn của Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên; thì việc cấp vốn (góp vốn) bằng tài sản không phải lập hóa đơn GTGT.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO