Hướng dẫn về việc xử phạt mất biên lai thu phí, lệ phí

17/01/2018 1678 lượt xem    

Công văn s5019/TCT-CS

Mất biên lai thu phí, lệ phí

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 3140/CT-HCQT ngày 26/07/2017 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định:

Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

Tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân; tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ; nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao; thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.”.

 Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí quy định:

Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

Công văn 3573/TCT-PC của Tổng cục Thuế; trả lời công văn số 1606/CT-HCQTTVAC ngày 13/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc xử phạt mất biên lai thu phí, lệ phí. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí; lệ phí thì thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trích dẫn nêu trên. Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngày 13/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5768/TCT-PC về việc xử phạt vi phạm hành chính; đối với trường hợp làm mất biên lai thu phí; lệ phí hoặc biên lai thu các khoản thuế ủy nhiệm thu tại UBND cấp xã. Trong đó đã trích dẫn căn cứ pháp lý và hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất biên lai thu phí, lệ phí của UBND cấp xã.

Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại công văn số 5768/TCT-PC ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO