Hướng dẫn về việc xác định số thuế TNCN nộp thừa được hoàn của tổ chức chi trả

14/01/2019 1991 lượt xem    

Công văn số 2891/TCT-KK

 xác định số thuế TNCN nộp thừa được hoàn của tổ chức chi trả

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

 

Trả lời công văn số 2132/CT-TNCN ngày 18/5/2018 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

vướng mắc về việc xác định số thuế nộp thừa được hoàn của tổ chức chi trả; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

“2. – Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân.

– Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả”.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có:

– Số tiền thuế

– Tiền chậm nộp

– Tiền phạt đã nộp

lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế quy định của mục lục NSNN trong thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp tiền vào NSNN.

Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

4. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm:

– Bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu

– Khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả

cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán thuế.

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập ứng trước tiền để trả cho cá nhân có số thuế nộp thừa và thực hiện quyết toán với cơ quan thuế như sau:

a) Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế (mẫu số 05/KK-TNCN); nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa; thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện như sau:

– Trường hợp trên bảng kê 05-1/BK-TNCN chỉ có cá nhân nộp thừa thì:

+ Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ

+ Hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều này.

– Trường hợp trên bảng kê 05-1/BK-TNCN có tổng số tiền thuế của các cá nhân nộp thừa lớn hơn tổng số tiền thuế của các cá nhân nộp thiếu thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho các cá nhân nộp thừa.

Sau khi thực hiện bù trừ; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ; hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều này.

b) Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế; nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế còn phải nộp NSNN thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho các cá nhân nộp thừa.

Sau khi thực hiện bù trừ; tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều này”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 22 Chương IV Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2016 sửa đổi; bổ sung Khoản 5 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính:

“5. Nghĩa vụ quyết toán thuế thay cho cá nhân được bù trừ với nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

Trường hợp sau khi bù trừ có số thuế phải nộp thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN.

Trường hợp sau khi bù trừ có số thuế nộp thừa:

– Được cơ quan thuế tự động bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo, hoặc

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại TT 156/2013/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định.”

Căn cứ các quy định pháp luật và vướng mắc cụ thể tại công văn số 2132/CT-TNCN ngày 18/5/2018 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về trường hợp Cảng hàng không Liên Khương-Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Cảng hàng không Liên Khương là tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân ủy quyền quyết toán.

Cảng hàng không Liên Khương đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017

Qua kết quả kiểm tra trên cơ sở dữ liệu tính đến thời điểm DN đề nghị hoàn thuế; DN có số tiền thuế nộp thừa do có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo hồ sơ quyết toán thì:

– Số thuế nộp thừa được cơ quan thuế tự động bù trừ vào số phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc

– DN được xem xét, giải quyết hoàn số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa năm 2017. (bao gồm cả các chứng từ nộp thuế của người nộp thuế phát sinh trong tháng 1 năm 2018).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO