Hướng dẫn việc điều chỉnh, sử dụng hóa đơn GTGT theo quy định

27/12/2018 922 lượt xem    

Công văn số 1388/TCT-CS

V/v hóa đơnthuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
– Cục thuế tỉnh Gia Lai;

Trả lời công văn:

– Số 395/CT-TTHT ngày 27/02/2014;

– Số 758/CT-TTHT ngày 3/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;

– Số 4041/CT-THNVDT ngày 31/12/2013;

– Số 648/CT-THNVDT ngày 27/3/2014 của Cục thuế tỉnh Gia Lai

Về hóa đơn và thuế GTGT

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh hóa đơn

Căn cứ quy định tại:

– Khoản 1, Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

– Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/7/2013);

– Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính;

– Khoản 1 Điều 8 và Khoản 5, 7 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tại công văn số 395/CT-TTHT ngày 27/2/2014 và nội dung nêu tại điểm 1.1 công văn số 758/CT-TTHT ngày 3/4/2014 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Gia Lai nêu tại công văn số 648/CT-THNVDT ngày 27/3/2014. Hóa đơn điều chỉnh xuất bổ sung phải ghi rõ: hóa đơn xuất bổ sung điều chỉnh của hóa đơn số ngày tháng; điều chỉnh hợp đồng số ngày tháng. Bên bán và bên mua chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của số lượng và giá bán sản phẩm; việc thanh toán tiền hàng.

2. Về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu

Từ ngày 01/3/2014 các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã phát hành hóa đơn xuất khẩu nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Từ ngày 01/6/2014 cơ quan thuế không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

Đối với hóa đơn xuất khẩu đã thông báo phát hành trước ngày 01/6/2014 thì cơ sở kinh doanh đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 để được tiếp tục sử dụng.

3. Về việc chấp thuận đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

– Trường hợp doanh nghiệp thành lập:

+ Từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu thì doanh nghiệp tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ trong năm 2014.

+ Trước ngày 01/01/2013 nhưng nghỉ kinh doanh năm 2013 đến năm 2014 mới hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại thì Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp xác định phương pháp tính thuế GTGT như doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014.

+ Từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2013 nhưng nghỉ kinh doanh đến năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại và có doanh thu trong năm 2013 thì thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn.

– Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 nếu có hồ sơ chứng minh doanh nghiệp có tài sản (theo hóa đơn mua tài sản, biên bản góp vốn, biên bản chuyển giao tài sản…) từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo thủ tục ghi nhận tài sản cố định của doanh nghiệp thì được chấp thuận đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

– Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc diện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

4. Về việc điều chuyển; xuất bán hàng hóa là nông, lâm, thủy hải sản đã thu mua về trụ sở chính của CSKD

Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.”

Căn cứ quy định trên, từ ngày 20/12/2013, kể từ ngày Thông tư số 156/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành, trường hợp cơ sở kinh doanh có trụ sở chính ở một tỉnh nhưng có chi nhánh đơn vị trực thuộc ở tỉnh khác thực hiện thu mua hàng hóa là nông lâm thủy sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính thì không sử dụng hóa đơn GTGT.

Đối với trường hợp đã sử dụng hóa đơn GTGT trước ngày 20/12/2013 do đây là vướng mắc của nhiều địa phương nên Tổng cục Thuế đang tổng hợp để báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO