Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu

10/01/2019 593 lượt xem    

Công văn số: 5929/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Công ty TNHH TM Hoàng Dũng.
(Địa chỉ: 737 Lê Hồng Phong, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 9240/CT-PC ngày 30/10/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 351/2014CV-HD ngày 01/12/2014 của Công ty TNHH TM Hoàng Dũng về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định về xuất khẩu hàng hóa như sau:

“Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.”

Tại khoản 1 Điều 29 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định về tạm nhập, tái xuất hàng hóa như sau:

“Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc  từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0%, điều kiện áp dụng thuế suất 0%.

Tại khoản 7 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Đối với hoạt động tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hàng hóa không thuộc hoạt động xuất khẩu hàng hóa để áp dụng thuế suất 0%: hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi tái xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH TM Hoàng Dũng biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO