Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn với hoạt động kinh doanh vàng  

06/03/2018 606 lượt xem    

 Trường hợp giấy phép kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang không có ngành nghề kinh doanh vàng mà hoạt động phát sinh bán hàng là đột xuất, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên thì Công ty có thể đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động mua bán vàng để Công ty in, phát hành hóa đơn bán hàng hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 837/TCT-CS, ngày 10 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Về chính sách thuế và hóa đơn:

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT như sau: 1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý…”.

Căn cứ điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau: “Trường hợp tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý”.

2. Về Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ:

Tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định:

“- Điều 10. Quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng

Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”.

“- Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng

1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

c) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

d) Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

đ) Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

2. Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.

b) Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

c) Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

3. Ngân hàng Nhà nước quy định thủ tục và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 270/CT-HCQTTVAN ngày 04/11/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh vàng. Về vấn đề này, căn cứ ý kiến của Ngân hàng nhà nước tại công văn số 592/NHNN-QLNHngày 27/01/2015 (đính kèm). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết:

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Cần Thơ:

Trường hợp Công ty cổ phần Dược Hậu Giang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sử dụng hóa đơn GTGT có mua vàng miếng để khuyến mãi cho khách hàng. Tuy nhiên, trong giấy phép kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang không có ngành nghề kinh doanh vàng mà hoạt động phát sinh bán hàng là đột xuất, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên nên Công ty không thể đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động mua bán vàng để Công ty in, phát hành hóa đơn bán hàng để sử dụng.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vàng thì Công ty không được sử dụng vàng miếng mà chuyển qua sử dụng vàng nhẫn. Công ty phải xuất bán cho Ngân hàng để mua lại vàng nhẫn phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty.

Căn cứ quy định và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

hoạt động bán vàng miếng của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang là đột xuất, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang bán vàng miếng cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thì Công ty sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán vàng miếng, trên hóa đơn GTGT dòng thuế suất không ghi và gạch chéo. Công ty cổ phần Dược Hậu Giang phải nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp đối với doanh thu bán vàng miếng nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO