Hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN

05/02/2018 807 lượt xem    

Trong quá trình tự quyết toán thuế TNCN, cá nhân gặp khá nhiều khó khăn trong việc khấu trừ và khai quyết toán thuế. Bài viết sau Hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN. (Theo Công văn Số: 3235/TCT-TNCN ngày 20/7/2016 v/v Quyết toán thuế TNCN).

– Tại điểm c, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c)Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại  bán hàng hóa, tin hoa hng môi giới; tin tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tin tham gia các dự án, đề án; tin nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tin tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biu din văn hóa, nghệ thuật, thể dục, th thao; tin dịch vụ quảng cáo, tin dịch vụ khác, thù lao khác.”

– Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

i) Khu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đng lao động (theo hướng dn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đng lao động dưới ba (03) tháng có tng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

– Tại điểm a.3, khoản 1, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC; hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN. Cụ thể:

“a.3) Khai quyết toán thuế TNCN

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Công văn số 2290/CT-TNCN ngày 20/5/2016 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình đề nghị hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN

Căn cứ hướng dẫn nêu trên trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo hình thức khoán, đồng thời có thêm thu nhập từ việc bán thẻ, sim và cung cấp một số dịch vụ khác cho Chi nhánh Công ty Viettel Hòa Bình thì khoản thu nhập nhận được từ Chi nhánh Công ty Viettel Hòa Bình nêu trên được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cá nhân chỉ thực hiện quyết toán thuế TNCN đi với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào cuối năm để được hoàn thuế nếu tng thu nhập từ tin lương, tin công trong năm chưa đến mức phải nộp thuế TNCN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO