Hướng dẫn về khoản tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

10/01/2019 552 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số: 5922/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn thuế TNCN

 

Kính gửi: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
(địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Keangnam Hà Nội Landmart 72, đường Phạm Hùng, Hà Nội)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24/10 ngày 24/10/2014 và công văn số 25/11 ngày 25/11/2014 của Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam phản ánh một số vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khoản tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế.

– Tại điểm đ, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công gồm:

“… đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị

…”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chỉ trả hộ khoản tiền thuê nhà cho người lao động (ngoài ra không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác, không có cơ sở tính 15 % tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà) thì tiền nhà trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế tại đơn vị theo số tiền thuê nhà trả hộ thực tế phát sinh.

– Việc xác định tiền nhà do tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo kỳ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công.

2. Về thu nhập làm ca đêm, làm thêm giờ.

Đề nghị công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-TNCN ngày 10/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

3. Về những kiến nghị hướng dẫn thực hiện Điều 2, Thông tư số 119/2014/.TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của công ty và tập hợp; nghiên cứu xem xét.

4. Nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN trong trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài thu lại chi phí tiền lương, tiền công từ công ty con ở Việt Nam.

Đề nghị công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 156/2013/.TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/.NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO