Hướng dẫn về chi phúc lợi, khen thưởng cho người lao động

26/01/2018 879 lượt xem    

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hướng dẫn về chi phúc lợi, khen thưởng cho người lao động theo Công văn số 158/TCT-CS ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như:

Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, m đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày l, tết cho người lao động và những khoản chi có tính cht phúc lợi khác theo hướng dn của Bộ Tài chính

=> Tng s chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế”.

Điểm c Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định như sau:

“c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp xếp loại được trích 3 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi:

– Doanh nghiệp xếp loại B được trích 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

– Doanh nghiệp xếp loại được trích 01 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

– Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP nêu trên quy định như sau:

“4. Quỹ phúc lđược dùng để:

a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của doanh nghiệp.

b) Chi cho các hoạt động phúc lợi của người lao động trong doanh nghiệp bao gồm cả người quản lý doanh nghiệp, kim soáviên làm việc theo hợp đng lao động và người quản lý doanh nghiệp, kim soát viên do nhà nước bổ nhiệm.

c) Góp một phần vn để đầu tư xâdựng các công trình phúc lchung trong ngành hoặc với các đơvị khác theo hợp đng.

d) Sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

đ) Mức chi sử dụng quỹ do Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp quyết định, được ghtrong Quy chế qu, sử dụng quỹ của doanh nghiệp.”

Tại Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính, phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước quy định như sau:

“Điều 8. Về tiền thưởng, phúc lợi

Căn cứ vào lợi nhuận hàng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản  công ty như sau:

1Quỹ khen thưởng, phúc lcủa người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lnhuận kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng, phúc lợi bng 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng ti đa không quá 3 tháng tilương bình quân thực hiện.”

 

Công văn của một số Cục Thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dn về chi phúc lợi, khen thưởng cho người lao động. Ngày 19/8/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 11644/BTC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào lợi nhuận hàng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản  công ty như sau:

1Quỹ khen thưởng, phúc lcủa người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lnhuận kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng, phúc lợi bng 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng ti đa không quá 3 tháng tilương bình quân thực hiện.”

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động quy định  nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty có cổ phn, vốn góp chi phối của Nhà nước trong năm có các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao độnđã tính vào chi phí được trừ khi xác đnh thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phúc lợi theo quy định thì cần đảm bảo nguyên tắc một khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ hai nguồn (tính vào chi phí và ngun quỹ phúc lợi).

Ví dụ:

như năm 2015: Cty T/U phát sinh 1,2 tỷ tiền lương. => Mức được trừ của các khoản phúc lợi tối đa là 1,2 tỷ : 12 = 100 triệu. (vượt trên 100 loại, dưới 100tr được trừ tất).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO