Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thiết kế phần mềm

28/12/2018 540 lượt xem    

Công văn số 2314/TCT-CS 

V/v ưu đãi doanh nghiệp phn mm

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2376/CT-THNVDT ngày 14/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Vướng mắc về thuế TNDN đối với thiết kế website. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 1 Mục I Phần I Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 của Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định chức năng và nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông:

“1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về:

+ Báo chí;

+ Xuất bản;

+ Bưu chính;

+ Chuyển phát;

+ Viễn thông và Internet;

+ Truyền dẫn phát sóng;

+ Tần số vô tuyến điện;

+ Công nghệ thông tin, điện tử;

+ Phát thanh và truyền hình;

+ Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông;

+ Quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông);

+ Các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở;

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật”.

– Tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

– Sản xuất sản phẩm phần mềm

“Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này;

Căn cứ các quy định nêu trên:

– Trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã có ý kiến bằng văn bản tại công văn số 126/STTTT-CNT ngày 14/3/2014 (trong đó có nêu: Trang Web (Website) là sản phẩm phần mềm;

– Hoạt động lập trình xây dựng một trang Web, nâng cấp một phần mềm là những hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm phần mềm) thì Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN tương ứng với thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi của từng doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO