Hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử với hoạt động bán hàng qua mạng

17/03/2018 532 lượt xem    

Trường hợp Vinecom triển khai thực hiện HĐĐT đối với hoạt động bán hàng qua mạng thì hàng quý Vinecom căn cứ vào thời điểm nào là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc ủy quyền? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3127/TCT-DNL, ngày 04 tháng 08 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định:

“ … 5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử….”

Tại điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn.

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập HĐĐT:

“Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định…”

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên hướng dẫn HĐĐT phải có các nội dung sau:

“a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; …

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ….

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.”

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Thời điểm xác định thuế GTGT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.”

Tại Điều 10 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên hướng dẫn Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính (hiện nay là Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính).

Tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau… ”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 601/VDC-KHKD của Công ty Điện toán và truyền số liệu (nay là Tổng công ty dịch vụ Viễn thông – VNPT – Vinaphone) kiến nghị hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động bán hàng qua mạng của Công ty TNHH Vinecom (Vinecom). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty dịch vụ Viễn thông – VNPT – Vinaphone được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Vinecom triển khai thực hiện HĐĐT đối với hoạt động bán hàng qua mạng thì hàng quý Vinecom căn cứ vào thời điểm lập HĐĐT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc ủy quyền – sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền và HĐĐT được thiết lập đầy đủ các thông tin theo quy định để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử. Vinecom phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu và các khoản thuế phát sinh của hoạt động bán hàng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO