Hướng dẫn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước

16/01/2019 645 lượt xem    

Công văn số 2428/TCT-TNCN

Về việc hướng dẫn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30643/CT-TTHT ngày 16/5/2018 và công văn số 37846/CT-TTHT ngày 5/6/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia các Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn các

Khoản thu nhập được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các cá nhân nhận được khoản thu nhập khi tham gia các Đề án có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước như:

– Đề á“Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam; 

– Đề án “Nghiên cứu khu di tích bảo tồn khảo cổ học Óc Eo – Ba Thê, Nn Chùa” 

– Đề án “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”

thì các khoản thu nhập này thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO