Công văn số 509/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 18/02/2019 v/v hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

25/06/2019 674 lượt xem    

Số: 509/TCT-DNL
V/v Hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Việt Nam.
(Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11-HDDT/2018-Ya của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về việc kiểm tra chữ ký điện tử của người bán trên hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định: Việc sử dụng chứng thư s, chữ ký s, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tại Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có quy định về nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận thông điệp dữ liệu được ký số.

Tại Điều 8 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định: Bộ Tài chính quy định cụ thể về định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tại Điều 6 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử bao gồm chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử:

“Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (trường hợp thông qua tổ chức trung gian) và các đơn vị có liên quan phải có thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tỉnh toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký, người nhận phải thực hiện quy trình kiểm tra theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ.

Người bán và người mua cũng như các tổ chức liên quan khi sử dụng HĐĐT trong giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho người bán, người mua) phải thỏa thuận rõ về định dạng HĐĐT, cách thức truyền nhận, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn của HĐĐT và thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận HĐĐT.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ trong đó quy định định dạng chuẩn dữ liệu của HĐĐT. Đề nghị Công ty Yamaha nghiên cứu, đồng thời thông báo cho các đối tác để thống nhất thực hiện các quy định liên quan đến HĐĐT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO