Hướng dẫn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn

06/02/2018 946 lượt xem    

Công văn số: 4011/TCT-CS

V/v thời hiệu xử phạt hóa đơn.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4971/CT-PC ngày 31/05/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thời hiệu xử phạt hóa đơn.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

“2. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định xử phạt.”

Tại Điều 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn quy định thời hiệu xử phạt như sau:

“1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HĐ là 01 năm; trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí là 02 năm.

2. Đối với hành vi vi phạm hành chính về HĐ dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.”

Tại Khoản 11 Điều 3 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“11. Trường hợp các hành vi vi phạm về HĐ dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn như sau:

“1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về HĐ dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.”

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý trường hợp 1 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 4971/CT-PC ngày 31/05/2017.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO