Hướng dẫn thay đổi thông tin, bổ sung thông tin đăng ký thuế  

10/03/2018 597 lượt xem    

Trường hợp Công ty Cái Lân đề nghị chuyển trụ sở kinh doanh từ thành phố Hà Nội đến tỉnh Quảng Ninh dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì Công ty phải có trách nhiệm gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1195/TCT-QLN, ngày 06 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về việc thay đổi thông tin, bổ sung thông tin đăng ký thuế quy định:

“Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế,…”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 4007/CT-KKKTT ngày 29/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thay đổi trụ sở của Công ty TNHH MTV Cái Lân – đơn vị thành viên của SBIC. Về vấn đề này. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cái Lân đề nghị chuyển trụ sở kinh doanh từ thành phố Hà Nội đến tỉnh Quảng Ninh dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì Công ty có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ tại Cục Thuế thành phố Hà Nội trước khi thay đổi trụ sở. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế của Công ty; sau khi báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài chính và để tạo điều kiện cho Công ty tập trung sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu thanh toán tiền thuế nợ, Tổng cục Thuế chấp thuận cho Công ty chuyển trụ sở kinh doanh cùng với số tiền thuế nợ từ thành phố Hà Nội đến tỉnh Quảng Ninh.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO