Sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

07/02/2018 640 lượt xem    

Công văn số: 3632/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10178/CT-TH ngày 16/3/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Công ty TNHH MTV Điện Ảnh Hà Ni. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn, căn cứ Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử đối với hóa đơn điện tử đã lập.

Căn cứ quy định hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Điện Ảnh Hà Nội được lựa chọn tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Công ty có lập 02 hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế để kiểm tra, thử nghiệm hệ thng không giao cho người mua, không kê khai thuế thì Công ty thực hiện hủy 02 hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế này không phải có văn bản xác nhận của người mua, về thời điểm lập hóa đơn, đề nghị Công ty TNHH MTV Điện Ảnh Hà Nội thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO