Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử cho đối tượng cung cấp HH,DV

12/01/2019 714 lượt xem    

Công văn số 3979/TCT-CS

v/v hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty Cổ phần khai thác đá Hưng Thịnh
(Địa chỉ: tdp Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Email: conecomtkp@gmail.com)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 9006/VPCP-ĐMDN ngày 19/09/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần khai thác đá Hưng Thịnh về hóa đơn(HĐ) điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 16 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC hướng dẫn lập hóa đơn như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp:

– Điện sinh hoạt

– Nước sinh hoạt

– Dịch vụ viễn thông

– Dịch vụ truyền hình

thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ …”

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo HĐ điện tử như sau:

“Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng HĐ ĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng HĐ điện tử, cách thức truyền nhận HĐ ĐT giữa người bán và người mua (nêu rõ cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử là truyền trực tiếp từ hệ thống của người bán sang hệ thống của người mua; hoặc người bán thông qua hệ thống trung gian của tổ chức cung cấp giải pháp HĐ ĐT để lập hóa đơn và truyền cho người mua).”

Tại khoản 2 Điều 8 TT số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của BTC hướng dẫn các hình thức gửi HĐ điện tử như sau:

“- Gửi trực tiếp:  Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện:

> Lập HĐ điện tử tại hệ thống phần mềm lập HĐ ĐT của người bán

> Ký điện tử trên hóa đơn và

> Truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua

theo cách thức truyền nhận HĐ điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên.

Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ là đơn vị kế toán thì người mua:

> Ký điện tử trên HĐ điện tử nhận được và

> Truyền HĐ điện tử có đủ chữ ký điện tử cả hai bên cho người bán

theo cách thức truyền nhận HĐ điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên.

– Gửi thông qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐ điện tử:

Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HDĐT để khởi tạo, lập HDĐT bằng chương trình lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hoặc người bán hàng hóa, dịch vụ đưa dữ liệu HDĐT đã được tạo từ hệ thống nội bộ của người bán vào hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để gửi cho người mua HDĐT đã có chữ ký điện tử của người bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HDĐT.

Trường hợp người mua là đơn vị kế toán, khi nhận được HDĐT có chữ ký điện tử của người bán, người mua thực hiện ký điện tử trên HDĐT nhận được và gửi cho người bán HDĐT có đủ chữ ký điện tử của người mua và người bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HDĐT.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp người bán lựa chọn sử dụng HDĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng HDĐT, cách thức truyền nhận HDĐT theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

Thời hạn thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng dân sự giữa người bán và người mua.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần khai thác đá Hưng Thịnh được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO