Hướng dẫn phân cấp quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

07/01/2019 717 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4425/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

 

Trả lời Công văn số 945/CT-THNVDT ngày 07/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc phân cấp quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Tại điểm b, Khoản 6, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, phí, lệ phí và khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Một số trường hợp cụ thể địa điểm nộp hồ sơ khai thuế quy định như sau:

b) Hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác tài nguyên mà người nộp thuế có trụ sở chính ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên quy định.”

+ Tại điểm a, Khoản 1, Điều 14, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 14. Khai thuế tài nguyên

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế

a) Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 10, khoản 3 Điều 23 và khoản 3 Điều 24 Thông tư này.”

+ Tại điểm a, Khoản 2, Điều 19, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 19. Khai phí, lệ phí

2. Khai phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khai thác khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản.”

Căn cứ các quy định nêu trên và thẩm quyền của Cục Thuế, để thuận lợi cho người nộp thuế kê khai, nộp thuế tại một nơi cũng như việc theo dõi và quản lý thu thuế của cơ quan thuế tại các huyện trong tỉnh Ninh Bình, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình có thể rà soát phân loại để phân cấp quản lý thu cho các Chi cục Thuế địa phương nơi đơn vị có hoạt động khai thác tài nguyên quản lý và theo dõi việc kê khai, nộp các khoản thuế (bao gồm cả thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO